Disclaimer

Deze website is eigendom van Sales@Size. Door de toegang tot de website en het gebruik ervan, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden en beschermingsrechten zoals die hieronder werden beschreven. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. De Rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Sales@Size is territoriaal bevoegd.

Privacy:

Sales@Size hecht belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en verbindt er zich toe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen middels juridische en technische voorzorgen. Het betreft evenwel slechts een inspanningsverbintenis. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het toch mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt verzocht. In voorkomend geval verbindt Sales@Size zich ertoe om deze gegevens enkel te gebruiken voor doeleinden die aansluiten bij de activiteiten van Sales@Size of één van haar verbonden ondernemingen, zonder ze door te geven aan derden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker een recht op mededeling,  inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens, dit middels schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sales@Size, voorzien van een kopie van uw identiteitskaart. Op dezelfde wijze kan de gebruiker zich desgevallend ook verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens.

Cookies:

Bij een bezoek aan de website(s) van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze ‘cookies’ zijn er in eerste instantie op gericht om het gebruiksgemak van de website te verhogen in functie van uw persoonlijke voorkeuren.

Het is mogelijk dat uw internetbrowser het gebruik van ‘cookies’ verhindert, waardoor u een waarschuwing ontvangt telkenmale een ‘cookie’ achtergelaten wordt. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser zelf. Cookies kunnen naderhand door de gebruiker ook steeds worden verwijderd van de harde schijf.

Intellectuele eigendom en auteursrechten:

Alle onderdelen van de website van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen, met inbegrip van teksten, foto’s, logo’s, beelden enz., zijn exclusieve eigendom van Sales@Size, of vallen binnen haar exclusief gebruiksrecht, zoals dit haar werd toegekend door de auteur ervan. De website en alle onderdelen ervan vallen onder bescherming van de Wet op de Auteursrechten van 30 juni 1994, alsook alle andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke vorm van gebruik, reproductie, verspreiding, publicatie enz. van een deel of geheel van de website is verboden, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Sales@Size. Hetzelfde geldt voor gebruikers die op een eigen website een al dan niet automatische hyperlink willen instellen met de website van Sales@Size. Hotlinken of inlinken, waarbij de website van de gebruiker voor inhoud, foto’s, logo’s e.d.m. automatisch terugkoppelt naar de website van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen door gebruik te maken van diens bandbreedte, is ten allen tijde verboden. In elk geval is de gebruiker gehouden op eerste verzoek van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen elke link te verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid:

De website van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen is gericht op de informatieverstrekking over de onderneming en de door haar aangeboden producten.

De informatie is algemeen van aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dan ook op geen enkele wijze enige bindende overeenkomst of verbintenis van welke aard dan ook tot stand brengen, met uitzondering van hetgeen hierboven in de disclaimer werd uiteengezet m.b.t. het gebruik van de website.

Indien de informatie, ondanks de inspanningen van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen, onjuist of onvolledig zou zijn, zal Sales@Size deze zo vlug mogelijk aanpassen. Zoals vermeld verleent eventuele onjuiste of onvolledige informatie geen enkel recht aan de gebruiker ten overstaan van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen.

Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die te wijten zou zijn aan het gebruik, het functioneren of het disfunctioneren van de website, noch voor de op de website vermeldde logo’s, teksten enz. Bovendien kan de inhoud van de website ten allen tijde zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

De website van Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, zoals bv. dienstverleners, referenties enz., of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Sales@Size en/of haar verbonden ondernemingen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge het gebruik of de inhoud van de betrokken website waarnaar verwezen wordt.