Algemene voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, beheersen onderstaande algemene voorwaarden alle betrekkingen met Sales@Size en vullen zij de overeenkomsten met Sales@Size verder aan, voor zover ze er niet mee strijdig zijn

2. De offertes van Sales@Size blijven 30 dagen geldig. Enkel een ondertekende offerte impliceert de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het recht van partijen om hiervan desgevallend uitdrukkelijk af te wijken.
Zolang de offerte niet ondertekend is overgemaakt, behoudt Sales@Size zich het recht voor om de vooropgestelde dagen waarop zij haar activiteiten zal uitoefenen, aan te passen in functie van beschikbaarheid, zonder evenwel te raken aan het aantal vooropgestelde uren / dagen.

3. Met het oog op het uitvoeren van een opdracht dienen partijen alle actuele noodzakelijke en nuttige gegevens en documenten aan elkaar ter beschikking te stellen opdat zij een correcte inschatting kunnen maken van de omvang en uitvoering van de opdracht. Elke partij is als enige aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar aangeleverde informatie en documenten.

4. Tenzij anders vermeldt, zijn de facturen van Sales@Size contant betaalbaar op de zetel van Sales@Size en dit zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting. Klachten in verband met de facturen of de diensten waarop deze betrekking hebben worden slechts in overweging genomen indien zij binnen de acht dagen vanaf datum van factuur, respectievelijk vanaf beweerde tekortkoming bij aangetekende brief aan Sales@Size worden overgemaakt.
Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een nalatigheidintrest van één procent per maand. Een begonnen maand telt voor een volledige maand. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het aangerekende, niet tijdig voldane bedrag. Verder is Sales@Size gerechtigd de uitvoering op te schorten tot volledige betaling is ontvangen van factuur, intresten en schade of zelfs de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder dat Sales@Size enige opzegtermijn, opzegvergoeding of andere compensatie ingevolge de voortijdige beëindiging aan verschuldigd is, en onverminderd haar recht om de maandelijkse facturatie verder door te voeren ten minste voor de eigen kosten en gederfde winsten, forfaitair begroot op 50%. De tijdige betaling van de facturen vormt voor Sales@Size een essentiële voorwaarde voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
Indien de overeenkomst wordt verbroken ten laste van de onderneming/klant, dan wel indien de klant in strijd met de bepalingen van de overeenkomst deze laatste éénzijdig zou beëindigen, wordt de hierdoor door Sales@size geleden schade forfaitair begroot op het equivalent van 50% van de nog te factureren bedragen, en dit t.t.v. eigen kosten en winstderving.

5. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van de opdracht / diensten dient schriftelijk te gebeuren. Elke hieropvolgende bevestiging van annulering door Sales@Size impliceert geen enkele afstand van de schadevergoeding. Indien de onderneming/klant de dienstverlening tijdelijk zou wensen op te schorten, dan is Sales@size gerechtigd tot facturatie van een bedrag van 50% van de normale factuurbedragen, t.t.v. forfaitaire raming van de winstderving en de eigen gemaakte kosten.
Indien de onderneming, behoudens de opzegmogelijkheid tegen het verstrijken van de oorspronkelijke contractsduur, de overeenkomst en/of opdracht met onmiddellijke ingang zou annuleren vóór aanvang van of tijdens de uitvoering van deze overeenkomst, is Sales@size gerechtigd op een forfaitaire opzegvergoeding van 50% ter dekking van de winstderving en de eigen gemaakte kosten, waaronder o.m. de kosten voor het ter beschikking houden van vrije arbeidstijd bij het personeel van Sales@Size.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verstrekken van adviezen middels voordrachten en/of presentaties (een zgn. onmiddellijk aflopende opdracht), en deze opdracht door de onderneming zou geannuleerd worden binnen de week vóór de uitvoering ervan, is de volledige prijs alsnog verschuldigd.
Het voorgaande geldt niet ingeval van overmacht, d.w.z. alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. Ingeval van in-bedrijf opleiding vormt ziekte van een inschrijver / deelnemer geen geval van overmacht. Sales@Size behoudt het recht om de opdracht te annuleren of verschuiven ingeval van ziekte van de trainer, té weinig inschrijvingen. Partijen bepalen dan in onderlinge overeenstemming een nieuwe datum.

6. De prestaties van Sales@Size impliceren uitsluitend een inspanningsverbintenis, en zij kan niet gebonden zijn door een welbepaald resultaat. Sales@Size kan, alleen of samen met anderen, slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet en/of grove fout/nalatigheid, en is haar totale aansprakelijkheid ten aanzien van de onderneming en/of inschrijver steeds beperkt tot (a) het aandeel dat door haar fout is veroorzaakt, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in solidum en (b) tot het bedrag van de laatste factuur die door Sales@Size werden uitgeschreven, met een absoluut maximum van 695€ .
De onrechtstreekse schade, zoals o.m. financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhogen van algemene kosten, bijkomende personeelskosten, immateriële schade, pure commerciële en/of vermogensschade of –opportuniteiten, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.

7. De onderneming of inschrijver verbindt er zich toe de gegevens, verslagen, adviezen, cursussen, werkdocumenten die hem/haar door Sales@Size ter beschikking werden gesteld, strikt confidentieel te behandelen, met eerbiediging voor het intellectuele eigendomsrecht en auteursrecht dat uitsluitend aan Sales@Size toebehoort. Zij dienen enkel voor de onderneming en inschrijvers en mogen, behoudens uitdrukkelijk akkoord, niet aan derden worden ter beschikking gesteld. Sales@Size draagt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een derde partij die over deze informatie zou beschikken.
Indien Sales@Size in het bezit komt van persoonsgegevens, zal zij deze strikt confidentieel behandelen, met eerbiediging van de privacy conform de wet van 8 december 1992 . Sales@Size mag de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verlenen van haar diensten. Sales@Size heeft het recht om haar dienstverlening aan de medecontractant kenbaar te maken via media of andere publiciteit, dit teneinde de naambekendheid te vergoten, zonder evenwel de inhoud van de overeenkomst of andere vertrouwelijke informatie kenbaar te maken.

8. Nietigheid van een beding van de voorwaarden leidt enkel tot de niet-toepassing ervan, doch laat de andere voorwaarden onverlet.
Bij eventuele conflicten zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de zetel van Sales@Size.