Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

1.2. Dienst: de activiteit(en) die SAS voor opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd. De

Diensten die SAS levert bestaan onder meer uit, internet marketing en het ontwikkelen van websites, (web)applicaties en

huisstijlen.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SAS en de opdrachtgever, krachtens welke SAS de Dienst zal

uitvoeren/leveren, zoals beschreven in de offerte.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1. SAS zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding

verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Indien de offerte door

de opdrachtgever wordt aanvaard, komt de Overeenkomst tot stand. Offertes van SAS blijven 30 dagen geldig. Zo lang de

klant niet heeft ingestemd met de offerte, heeft SAS het recht om de offerte in te trekken of te wijzigen.

2.2. Indien blijkt dat door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft SAS het recht de prijzen en andere

modaliteiten van de overeenkomst hierop aan te passen.

2.3. Op de Overeenkomst, aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene

Voorwaarden zijn voor SAS alleen bindend indien en voor zover deze door SAS uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen garandeert SAS dat de Dienst naar best kunnen wordt

uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft

SAS slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

3.2. SAS is gerechtigd de Diensten te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten

zullen alleen met instemming van de opdrachtgever worden doorgerekend.

3.3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is en de informatie

en gegevens te verstrekking die nodig zijn om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken.

Artikel 4. Meerwerken

4.1. Indien SAS op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties

heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen

deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever afzonderlijk worden vergoed. SAS is niet verplicht aan een

dergelijk verzoek te voldoen.

4.2. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of

verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en

SAS kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk

voordoet, is voor de opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Voor zover voor de

dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal SAS de opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de

financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5. Aansprakelijkheidsbeperking en schadebeding

5.1. SAS kan, alleen of samen met anderen, slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet en/of grove fout of grove

nalatigheid.

5.2. SAS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld financiële en commerciële verliezen,

winstderving, verhogen van algemene kosten, bijkomende personeelskosten, immateriële schade, pure commerciële en/of

vermogensschade of –opportuniteiten.

5.3. In alle gevallen bedraagt de maximale vergoeding voor schade die SAS veroorzaakte, het bedrag van de effectief door

de opdrachtgever betaalde facturen van de 12 kalendermaanden die het schadeverwekkend feit voorafgaan.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van SAS betaalbaar op de zetel van SAS, uiterlijk binnen 15 dagen na

factuurdatum en dit zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting.

6.2. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder

voorafgaande aanmaning vermeerderd met een nalatigheidintrest van één procent per maand, berekend van dag tot dag.

Tevens is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het aangerekende, niet tijdig

voldane bedrag. SAS is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot volledige betaling is ontvangen

van factuur, intresten en schade of de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder dat SAS enige opzegtermijn,

opzegvergoeding of andere compensatie ingevolge de voortijdige beëindiging aan verschuldigd is en onverminderd haar

recht om de maandelijkse facturatie verder door te voeren ten minste voor de eigen kosten en gederfde winsten, forfaitair

begroot op 50% van de prijs van de Overeenkomst. De tijdige betaling van de facturen vormt voor SAS een essentiële

voorwaarde voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De verzameling van reeds door SAS ontwikkelde en in eigendom zijnde componenten (programmatuur/code) waarop

SAS eventueel een nieuwe omgeving/applicatie ten behoeve van de opdrachtgever kan bouwen is het intellectuele

eigendom van SAS en/of haar licentiegevers. SAS verleent de opdrachtgever, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-

exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van deze verzameling.

7.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om na beëindiging van de Overeenkomst de gecreëerde (web)applicaties op andere

wijze te exploiteren en/of (weder) te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere

rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele

aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.

7.5. Het is SAS en/of haar licentiegevers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken.

Indien SAS door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan

deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de Overeenkomst of

verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De opdrachtgever zal een

onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare vergoeding van 10.000,- euro per inbreukmakende

handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan SAS, onverminderd het recht van SAS om haar schade door de

inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Partijen zullen informatie, gegevens, verslagen, adviezen, cursussen, werkdocumenten die zij voor, tijdens of na de

uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, altijd vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting

tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.2. SAS zal geen kennis nemen van data die de opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van SAS, tenzij dit

noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of SAS daartoe verplicht is krachtens een wettelijke

bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal SAS zich inspannen de kennisname van de data te beperken, voor zover dit

binnen haar macht ligt.

Artikel 9: Afwerving personeel

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zo lang de relatie tussen opdrachtgever en SAS voortduurt, alsmede één jaar

na afloop daarvan, werknemers van SAS in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten

werken. Onder werknemers van SAS worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van SAS of van één van de

aan SAS gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van SAS of van één van de aan SAS

gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 10. Privacy

10.1. Bij het gebruik van de Dienst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De opdrachtgever geldt als

verantwoordelijke en SAS als bewerker. De persoonsgegevens, van (potentiële) klanten, die bij het gebruik van de Dienst

door SAS in opdracht van de opdrachtgever kunnen worden verwerkt zijn: contactgegevens (waaronder e-mailadressen en

telefoonnummers); technische gegevens (waaronder IP-adressen en browserinformatie); inloggegevens (waaronder

gebruikersnamen en wachtwoorden); betaalgegevens (waaronder IBAN/BIC en – creditcardinformatie).

Verder kan SAS in het kader van de Dienst de volgende persoonsgegevens verwerken van medewerkers van opdrachtgever:

contactgegevens medewerkers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers); technische gegevens (waaronder IP-

adressen en browserinformatie); inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden).

10.2. SAS verwerkt de in deze Algemene Voorwaarden omschreven persoonsgegevens onder het gezag van de

opdrachtgever en onder diens uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid. SAS zal de persoonsgegevens niet voor enig ander

doel verwerken dan tussen de opdrachtgever en SAS is overeengekomen, en zal deze enkel verwerken voor de duur van

de Overeenkomst. De opdrachtgever zal SAS op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet

reeds in de Overeenkomst zijn benoemd.

10.3. SAS zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de GDPR naleven. De opdrachtgever zal diens eigen verplichtingen

onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

10.4. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de

persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle

informatieverplichtingen alsmede de toestemmingsvereisten zoals neergelegd in de GDPR en overige wet- en regelgeving

ter zake.

10.5. De opdrachtgever geeft SAS hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van

derden, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van de opdrachtgever zal SAS de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. De opdrachtgever heeft het recht

om tegen enige, door SAS ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door

SAS ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en SAS in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

Artikel 11: onderhoud website

11.1.Indien de klant bij SAS een onderhoudscontract website afsluit, zal SAS voor de klant volgende diensten verstrekken

– Maandelijkse update en onderhoud van de website van de klant.

– Technische support voor het geval er technisch iets misloopt met deze site (bugs) in zoverre een oplossing van

de problemen tot de normale stand van de techniek behoort en niet veroorzaakt is door toedoen van de klant

zelf.

– Update van de beveiligingplugins en software zodanig dat de kans op hacking beperkt blijft.

SAS zorgt voor het updaten van de plugins gebruikt op de website van de klant met als voordeel dat bepaalde

bugs uit de plugin gehaald worden. Ook zal de code van de plugins worden door SAS geoptimaliseerd zodat de

functionaliteit zo vlot mogelijk verloopt.

Bij de update van WordPress zelf zal ook de snelheid en veiligheid geoptimaliseerd worden alsook enkele extra

functionaliteiten toegevoegd worden.

– Caches worden geledigd zodat de nieuwste updates binnen een aanvaardbaar tijdbestek worden doorgevoerd

naar de klant.

– Maandelijkse check of de spamfilters geüpdatet kunnen worden.

– Elke maand wordt er een extra backup genomen.

11.2. Het onderhoudscontract omvat geen andere diensten dan die hierboven vermeld. Het onderhoudscontract omvat

dus bijvoorbeeld niet het aanbrengen van wijzigingen aan de website.

Partijen komen overeen dat SAS een middelenverbintenis aangaat en deze uitvoert volgens de algemeen aanvaarde

professionele standaarden die redelijkerwijze door de klant verwacht kunnen worden. SAS spant zich in om voldoende

gekwalificeerd personeel en in de nodige hardware en software te voorzien.

De klant verbindt zich er toe de noodzakelijke en nuttige gegevens, informatie en documenten ter beschikking te stellen

van SAS opdat zij haar opdracht naar best vermogen kan uitvoeren.

11.3. De prijs van de dienstverlening onderhoudscontract bedraagt 35,00 euro exclusief BTW per maand. Dit bedrag is

jaarlijks te indexeren op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november 2021, prijs telkens te

indexeren in januari op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november voorafgaand.

11.4. De overeenkomst onderhoudscontract wordt afgesloten voor een duur van 12 maanden en vangt aan de eerste van

de maand volgend op de ondertekening van de overeenkomst.

De overeenkomst zal, telkens na afloop van de overeengekomen duur, automatisch verlengd worden met een duur van 12

maanden, tenzij een partij minstens 2 maanden voor het verstrijken van de vervaldag van de betreffende periode van 12

maanden, de overeenkomst schriftelijk opzegt per aangetekende brief. De opzegging bedoeld in dit artikel gaat in op de

eerste dag van de maand volgend op de dag van ontvangst van de aangetekende brief.

In geval de klant gedurende een lopend jaar geen gebruik meer maakt of wenst te maken van de diensten van SAS om

welke reden dan ook (faling, stilleggen website, naamsverandering website, overname bedrijf edm.), is het saldo van de

prijs van het volledige lopende jaar nog verschuldigd door de klant en ineens opeisbaar.

SAS van haar zijde spant zich in om in voldoende personeel en in de nodige hardware en software te voorzien om de

diensten gedurende 12 maanden zonder onderbreking uit te kunnen voeren, behoudens onvoorziene omstandigheden.

De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de betalingen aan derden (bijvoorbeeld business manager account op facebook)

en voor het geactiveerd houden van zijn advertentieaccount bij het externe online marketingplatform. Het risico van het

tijdelijk onbeschikbaar zijn of afgesloten worden van het account van de klant door derden, ligt bij de klant en kan niet

worden ingeroepen als overmacht door de klant.

Artikel 12: slotbepalingen

12.1. Ingeval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig zou zijn, dan zal dit enkel kunnen

leiden tot de nietigheid van de bepaling en tast dit voor het overige deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst niet

aan. De nietige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarmee zoveel als mogelijk aan de bedoeling van

de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.2. Ingeval van onduidelijkheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, zal de

onduidelijke bepaling dienen te worden geïnterpreteerd in eerste instantie naar de wil van partijen die eruit blijkt, gebeurlijk

daarna op basis van de eraan voorafgaande geschriften.

12.3. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen met

betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.

Territoriaal zijn de rechtbanken van de zetel van SAS bevoegd.