Algemene voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, beheersen onderstaande algemene voorwaarden alle betrekkingen met Sales@Size en vullen zij de overeenkomsten met Sales@Size verder aan, voor zover ze er niet mee strijdig zijn.

2. De offertes van Sales@Size blijven 30 dagen geldig. Enkel een ondertekende overeenkomst, die volgt op de offerte, impliceert de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het recht van partijen om hiervan desgevallend uitdrukkelijk af te wijken.

Zolang de offerte niet ondertekend is overgemaakt, behoudt Sales@Size zich het recht voor om de vooropgestelde dagen waarop zij haar activiteiten zal uitoefenen, aan te passen in functie van beschikbaarheid, zonder evenwel te raken aan het aantal vooropgestelde uren / dagen. Alle prijzen zijn vermeld in euro, en exclusief BTW.

3. Met het oog op het uitvoeren van een opdracht dienen partijen alle actuele noodzakelijke en nuttige gegevens en documenten aan elkaar ter beschikking te stellen opdat zij een correcte inschatting kunnen maken van de omvang en uitvoering van de opdracht. Elke partij is als enige aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar aangeleverde informatie en documenten.

4. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van Sales@Size contant betaalbaar op de zetel van Sales@Size en dit zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting. Klachten in verband met de facturen of de diensten waarop deze betrekking hebben worden slechts in overweging genomen indien zij binnen de acht dagen vanaf datum van factuur, respectievelijk vanaf beweerde tekortkoming bij aangetekende brief aan Sales@Size worden overgemaakt.

Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning  vermeerderd met een nalatigheidintrest van één procent per maand. Een begonnen maand telt voor een volledige maand. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het aangerekende, niet tijdig voldane bedrag. Verder is Sales@Size gerechtigd de uitvoering op te schorten tot volledige betaling is ontvangen van factuur, intresten en schade of zelfs de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder dat Sales@Size enige opzegtermijn, opzegvergoeding of andere compensatie ingevolge de voortijdige beëindiging aan verschuldigd is.

De tijdige betaling van de facturen vormt voor Sales@Size een essentiële voorwaarde voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de medecontractant, blijven de door Sales@Size reeds gefactureerde bedragen definitief verworven t.t.v. billijke genoegdoening.

Indien de overeenkomst wordt geannuleerd vooraleer deze een aanvang heeft genomen, hetzij bij verbreking van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever, is Sales@Size gerechtigd op een vergoeding voor de door haar gemaakte kosten en gederfde winsten, dewelke forfaitair worden begroot op de vergoeding die overeenstemt met een vergoeding van 30% van de totale offerteprijs, onverminderd het recht van Sales@Size om desgevallend een hogere schade te bewijzen.

6. De prestaties van Sales@Size impliceren uitsluitend een inspanningsverbintenis, en voor zover Sales@Size, alleen of samen met anderen, op enigerlei wijze hetzij contractueel, hetzij buiten-contractueel, aansprakelijk zou worden gesteld, dan is haar totale aansprakelijkheid zowel ten aanzien van de opdrachtgever als dienstverlener steeds beperkt tot (a) het aandeel dat door haar fout is veroorzaakt, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in solidum en (b) tot het bedrag van de laatste twee facturen die door Sales@Size werden uitgeschreven, met een absoluut maximum van het totaal van de laatste twee facturen.

De onrechtstreekse schade, zoals o.m. financiële en commerciële verliezen, winstderving, algemene kosten, immateriële schade, verlies van een kans enz., kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.

7. Alle betrokken partijen verbinden er zich toe de gegevens/verslagen die hem/haar door de medecontractant ter beschikking werden gesteld, strikt confidentieel te behandelen, met eerbiediging voor het intellectuele eigendomsrecht en auteursrecht. Zij dienen enkel voor de contractspartijen en mogen, behoudens uitdrukkelijk akkoord, voor geen andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt worden.

Indien Sales@Size in het bezit komt van persoonsgegevens, zal zij deze strikt confidentieel behandelen, met eerbiediging van de privacy conform de wet van 8 december 1992. Sales@Size mag de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verlenen van haar diensten.

Sales@Size behoudt alleszins het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht over alles wat door haar wordt ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief (o.m.) adviezen, software, know-how, werkdocumenten.

Sales@Size heeft het recht om haar dienstverlening aan de medecontractant kenbaar te maken via media of andere publiciteit, dit teneinde de naambekendheid te vergoten, zonder evenwel de inhoud van de overeenkomst of andere vertrouwelijke informatie kenbaar te maken.

8. Nietigheid van een beding van de voorwaarden leidt enkel tot de niet-toepassing ervan, doch laat de andere voorwaarden onverlet.Bij eventuele conflicten zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de zetel van Sales@Size.