Privacy Policy

Privacy Policy Sales at Size

Via de website www.salesatsize.be worden privacygevoelige gegevens, meer bepaald persoonsgegevens, verwerkt. Wij hechten groot belang aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en bijgehouden.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke

Sales at Size, gevestigd te 2980 Zoersel, Azalealaan 22, KBO 0628.847.436, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Jeroen Vandessel is de functionaris gegevensbescherming. Indien je contact wenst op te nemen, dan kan dit:

– Via mail: jeroen@salesatsize.be

– via zijn adres: Azalealaan 22, 2980 Zoersel, tav Jeroen Vandessel

Indien je ons contacteert omdat je één van jouw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij je om duidelijk aan te geven welk recht je wil uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van jouw rechten.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van jouw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Van klanten:

  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, aanhef, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend aan de klant, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer);
  • Financiële bijzonderheden (zoals identificatie- en bankrekeningnummers; beoordeling solvabiliteit (op basis van openbare gegevens); financiële transacties);
  • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt, zakenrelaties) ;
  • Overeenkomsten en afspraken met Sales at Size;
  • Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres en cookies) indien de klant de website bezoekt;
  • Alle andere persoonsgegevens die de klant op rechtmatige wijze aan Sales at size ter beschikking stelt

Van prospecten:

  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, aanhef, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend aan een prospect, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer). Deze persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, zoals van aangekochte databases of openbare bronnen;
  • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, zakenrelaties) Deze persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, zoals van aangekochte databases of openbare bronnen;
  • Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres en cookies) indien een prospect de website bezoekt;
  • Alle gegevens m.b.t. pagina’s van andere sites die jou op onze website geraadpleegd hebt;
  • Alle gegevens m.bt. pagina’s die jou op onze website geraadpleegd hebt;
 • Alle andere persoonsgegevens die een prospect op rechtmatige wijze aan Sales at Size ter beschikking stelt;
 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, aanhef, adres, gsm-en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend aan de leverancier, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer);
 • Financiële bijzonderheden (zoals identificatie- en bankrekeningnummers; beoordeling solvabiliteit; financiële transacties);
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden geleverd, zakenrelaties) ;
 • Overeenkomsten en afspraken met Sales at Size;
 • Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres en cookies) indien de leverancier de website bezoekt;
 • Alle gegevens m.b.t. pagina’s van andere sites die jij op onze website geraadpleegd hebt;
 • Alle gegevens m.bt. pagina’s die jij op onze website geraadpleegd hebt;
 • Alle andere persoonsgegevens die de leverancier op rechtmatige wijze aan Sales at Size ter beschikking stellen;

Van leveranciers:

 • Indien je ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van jouw personeel, zelfstandige medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers, klanten, leveranciers, dan garandeert Sales at Size jou dat deze persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de derde en rechtmatig zijn verstrekt aan Sales at Size, dat je Sales at Size persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn en dat je deze derde relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1. Uitvoeren van de overeenkomst

 • Het creëren van een persoonlijke account;
 • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Klantenservice: zodat wij jou snel kunnen helpen in geval van vragen en/of problemen;
 • Het uitvoeren van kredietcontroles en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude;

3.2. Direct marketing

 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc. aan prospecten.

Indien je deze communicatie niet langer wenst te ontvangen dan kan je je afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvang je van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie en stoppen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

3.3. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan klanten. Hiervoor kan je je steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;
 • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten;
 • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
 • Het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
 • Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren.

3.4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien je de gevraagde persoonsgegevens niet aan ons meedeelt, dan is het mogelijk dat wij jou niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 en 3.2 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen. De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen. Op verzoek kan je meer informatie over deze afweging ontvangen).

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

5. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij dat deze partijen contractueel verbonden zijn met Sales at Size of in opdracht of onderaanneming van Sales at Size handelen en dit voor hierboven aangegeven doeleinden. Uiteraard worden er met deze externe partijen ook afspraken omtrent jouw gegevensbescherming gemaakt.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinden, maar ook de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

7. Welke rechten heb jij?

7.1. Recht van inzage, rechtzetting of wissing

7.1.1. Inzage

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Indien je dit verzoekt, bezorgen wij jou een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2. Rechtzetting

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3. Wissing

Je hebt het recht om Sales at Size te vragen jouw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u jouw toestemming intrekt of indien je een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct marketing.

Sales at Size verwijdert jouw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal Sales at Size jouw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2. Recht op beperking van een verwerking die op jou betrekking heeft

Je hebt het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt.

7.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf verstrekt hebt aan Sales at Size op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4. Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet.

7.5. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien je niet akkoord bent met het standpunt van Sales at Size, indien je opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van jouw rechten, of indien je meent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan je hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.6 Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

Je hebt steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan je dit door gebruik te maken van de “opt-out”. Daarna ontvang je van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie en stoppen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij jou nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heb jij ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

8. Cookies

Sales at Size gebruikt cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van jouw bezoek op de website, …). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op jouw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

9. Bescherming van uw gegevens

Sales at Size neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan. Als je meent dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@salesatsize.be of Jeroen@salesatsize.be.